Regulamin

§1 Podstawa prawna

1. FizjoCare (dalej Gabinet) jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne.
2. Gabinet znajduje się w Michałowicach przy Al. Powstańców Warszawy 1

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://www.fizjocare.com.pl oraz w gabinecie.
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
4. Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec gabinetu FizjoCare.
5. Za szkody wynikłe w skutek świadczenia usługi medycznej odpowiada osoba, która dana usługę wykonywała, a placówka jest w tym zakresie zwolniona z odpowiedzialności.

§3 Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel. 535 777 510 lub internetowo przez grafik wizyt znajdujący się na stronie internetowej https://fizjocaremichalowice.booksy.com/
2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
3. Istnieje możliwość odwołania wizyty lub jej przeniesienia na inny termin co najmniej 24 godziny wcześniej od umówionej daty wizyty.
4. Odwołanie lub przeniesienie wizyty w zaplanowanym dniu skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona podczas kolejnej wizyty.
5. Istnieje możliwość zakupu pakietu 10 wizyt płatnych z góry ważnych 90 dni kalendarzowych od dnia zakupu. 
6. Wizyta odwołana lub przeniesiona w zaplanowanym dniu pochodząca z opłaconego z góry pakietu wizyt uznawana jest za zrealizowaną.
7. Karta seniora upoważnia osoby powyżej 60 r.ż. do 10% zniżki na wszystkie usługi prowadzone w gabinecie. Nie dotyczy produktów zakupionych w gabinecie. Rabaty nie łączą się ze sobą. 

§4 Organizacja i przebieg wizyty

1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
2. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegów.
3. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
4. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie, a także na ich podstawie określony cel i plan terapii.
5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
a. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,
b. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
c. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie niekorzystnych zmian, np. w wyglądzie skóry Pacjenta.

§5 Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:
a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,
b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
c. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
d. pełnej dyskrecji jego osoby,
e. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,
f. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:
a. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
b. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,
c. przestrzegania zasad higieny osobistej,
d. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,
e. okazania dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.) jeśli takie posiada.